خانه تئاتر

مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیرۀ خانه تئاتر شنبه ۲۶ فروردین، ساعت ۱۷، در سالن اصلی مجموعۀ تئاترشهر برگزار می شود.

به همین منظور از اعضای خانۀ تئاتر دعوت شده تا با در دست داشتن کارت عضویت خود در انجمن ها و کانون های مختلف این تشکل هنری، در انتخاب اعضای جدید هیات مدیرۀ خانۀ تئاتر شرکت کنند.

همچنین قابل ذکر است که ثبت نام از کاندیداهای عضویت در هیات مدیرۀ خانۀ تئاتر تا روز انتخابات (۲۶ فروردین) ادامه خواهد داشت.

 

خبر تکمیلی: از آنجا که در تاریخ مذکور تعداد حاضران به حد نصاب معین شده در اساسنامه نرسید، این نشست در تاریخ مذکور رسمیت قانونی نیافت. بر این اساس، تاریخ ۹ اردیبهشت ماه برای گردهمایی مجدد اعضای خانۀ تئاتر، برگزاری مجمع عمومی و انتخابات خانۀ تئاتر تعیین شده است.

مطالب مرتبط