برای روایت تاریخ یک پدیده می توان راه های مختلفی را در پیش گرفت. جشنوارۀ آوینیون از سال ۱۳۴۷ که به وسیلۀ ژان ویلار بنیان گذاشته شد تاکنون، تاریخی شصت و پنج ساله پیدا کرده است. سیر تحولی جشنوارۀ آوینیون، از یک رویداد محدود محلی تا تبدیل شدن به یک اتفاق بزرگ بین المللی، را می توان از طریق دنبال کردن تغییرات گرافیکی و نشانه شناسی پوستر این جشنواره نیز بازخوانی کرد. از پوسترهای سادۀ اولیه اش، با نشانه های سنتی شهر آوینیون، از تکرار قالب پوستر در دورانی که جشنواره در تلاش برای کسب هویت بوده است، از حضور نام شرکت کنندگان بر روی پوستر های اولیه که مهمترین اعتبار دهندگان به جشنواره بوده اند و افزایش تدریجی این نام ها، تا زمانی که نام جشنوارۀ آوینیون به نشانه ای مهمتر و بزرگ تر و معتبرتر از تمام اسامی شرکت کنندگان و نشانه های محلی شهر تاریخی آوینیون می شود.

 

بخوانید: «جشنوارۀ آوینیون»؛ حقایق و آمار

بخوانید: نگاهی به شصت و پنجمین دوره فستیوال آوینیون

بخوانید: چقدر می توانیم تئاتری به زبان بیگانه را درک کنیم؟

مطالب مرتبط