بهرام بیضایی

یادداشتی از «بهرام بیضایی» برای آیندگان، در آستانۀ هفتاد و سومین سالگرد تولدش

.

از شمـا می پُرسـم

که امـروز به جـهان می آییـد

فـردا چـه پیـشِ روی شمـاست؟

.

آیا مـا را تکـرار می کنیـد

بر جـاده‌هـای تَنـگِ سـراشـیب

و خسته به تلخـی، جای دیگـران را می سپـریـد؟

.

آیا از شمـا یکی- یا همـه- بن‌بسـت را می بینیـد

و زمـان را که می گـذرد؟

.

آیا به پُشـتِ سـر می نگَـرید

بـه رَهِ سخـت آمـده

و میـان بُـری می یابیـد؟

.

مـا خویـش را نمی بخشیـم

-  مـا درجـازَدِگـان  -

مـا قـربانیـانِ خُودیـم؛

امّـا آیـا فـردا روزِ بهتـری اسـت؟

.

از شمـا می پُـرسَم

که اِمـروز به جهـان می آییـد!

.

بهـرام بیضـایی

دی مـاه ۱۳۹۰

بیشـتر بخـوانیـد:

نشست رسانه ای گروه تئاتر «دن کیشوت»
رونمایی از «هزار افسان کجاست؟» اثر «بهرام بیضایی»
نغمه ثمینی: برای دفاع از شرافت حرفه ای ام می جنگم
یادداشت «محمد رحمانیان» دربارۀ «روز حسین» و «نشر چشمه»
استاد از میانِ ما رفت؛ «حمید سمندریان» دارِ فانی را وداع گفت
گزارشِ سکوت؛ ادای احترام «حسن معجونی» به «حمید سمندریان»
یادداشت «رضا کیانیان»: «سمندریان هنوز از شوق تئاتر لبریز بود»
نگاهی به تازه ترین نمایش «آرین موشکین» در جشنوارۀ ادینبورگ
پیام «داریو فو» برای «روز جهانی تئاتر» در سال 2013